અંધશ્રદ્ધા

દેશનો સૌથી મોટો કોઈ દુશ્મન હોય તો તે અંધશ્રદ્ધા. આ દુશ્મન અનેક વર્ષોથી દેશને ગુલામ બનાવી બેઠો છે તેમ છતાં  આ બાબતે હમેશા આપણે નરમ વલણથી જોવામાં આવે છે. દેશની રાજનીતિએ શરૂઆતથી જ ધર્મના રંગે રંગાઈને બેઠી છે. જેથી આ

અંધશ્રદ્ધા

દેશનો સૌથી મોટો કોઈ દુશ્મન હોય તો તે અંધશ્રદ્ધા. આ દુશ્મન અનેક વર્ષોથી દેશને ગુલામ બનાવી બેઠો છે તેમ છતાં  આ બાબતે હમેશા આપણે નરમ વલણથી જોવામાં આવે છે. દેશની રાજનીતિએ શરૂઆતથી જ ધર્મના રંગે રંગાઈને બેઠી છે. જેથી આ

આત્મકથા

 ગામ શબ્દ બે અક્ષરનો બનેલો છે.તેમાં ગ અક્ષરને કાનો અને મ એકલો છે. ગામનો અર્થ શું થાય? શું ગ નો અર્થ ગવાર થાય અને મ નો અર્થ માણસાઈ થાય ? મારા મતે ગ એટલે ગવાર અને મ નો અર્થ માણસાઈ

આત્મકથા

 ગામ શબ્દ બે અક્ષરનો બનેલો છે.તેમાં ગ અક્ષરને કાનો અને મ એકલો છે. ગામનો અર્થ શું થાય? શું ગ નો અર્થ ગવાર થાય અને મ નો અર્થ માણસાઈ થાય ? મારા મતે ગ એટલે ગવાર અને મ નો અર્થ માણસાઈ

મારી વ્હાલી..

હું અને તુ આપણે એક આપણા જેવો ન કોઈ મેળ તારામાં હું મારામાં તું હુ તને શોધુ તુ મને શોધો આપણે એકબીજાના હેત તારા વિના હું અધુરો મારા વિના તું અધુરી જો થાય મારાથી કોઈ ભુલ માફ કરતી તું મને

મારી વ્હાલી..

હું અને તુ આપણે એક આપણા જેવો ન કોઈ મેળ તારામાં હું મારામાં તું હુ તને શોધુ તુ મને શોધો આપણે એકબીજાના હેત તારા વિના હું અધુરો મારા વિના તું અધુરી જો થાય મારાથી કોઈ ભુલ માફ કરતી તું મને

લોકક્રાંતિ

           લોકક્રાંતિનો અર્થ શુ થાય છે. લોકો દ્રારા કરવામાં આવતો વિરોધ કે પછી જ્યારે સમાજના સૌથી નાના વર્ગના નાક ઉપર પાણી  પહોચી જાય અને ત્યારે લડાતી જીવન મરણની જંગ ?   મોટા ભાગના ભારતના નાગરિક માને છે કે

લોકક્રાંતિ

           લોકક્રાંતિનો અર્થ શુ થાય છે. લોકો દ્રારા કરવામાં આવતો વિરોધ કે પછી જ્યારે સમાજના સૌથી નાના વર્ગના નાક ઉપર પાણી  પહોચી જાય અને ત્યારે લડાતી જીવન મરણની જંગ ?   મોટા ભાગના ભારતના નાગરિક માને છે કે

લાલચ

ભાઈથી ભાઈને અલગ કરતી આ લાલચ એક દોરને એક જાટકે  કાપે આ લાલચ છોકરાઓના સ્વાર્થ માટે લડાવે આ લાલચ ભાઈ ભાઈના હક્કને ખવડાવે  આ લાલચ કારણ વિના પોતિકા સાથે લડાવે આ લાલચ ભાઈ ભાઈમાં દુશ્મની કરાવે આ લાલચ બાપનાં મરણ

લાલચ

ભાઈથી ભાઈને અલગ કરતી આ લાલચ એક દોરને એક જાટકે  કાપે આ લાલચ છોકરાઓના સ્વાર્થ માટે લડાવે આ લાલચ ભાઈ ભાઈના હક્કને ખવડાવે  આ લાલચ કારણ વિના પોતિકા સાથે લડાવે આ લાલચ ભાઈ ભાઈમાં દુશ્મની કરાવે આ લાલચ બાપનાં મરણ

ઘડપણ

છેલ્લા શ્વાસે હિસાબ કરતો જમા ઉધારનું  સરવૈયુ કરતો નજર મારી ઢીલી પડતી તેમ છતાં હું કોશિશે ચઢતો ચાલવાને લાકડી રહેતી શેરીઓમાં બાદબાકી રહેતી ઘરે એક હાથે સરવાળો કરતો પ્રિયજનોથી દૂર રહેતો ને બેઠો બેઠો ભાગાકાર કરતો અંતે સરવૈયામાં ખોટ નીકળી

ઘડપણ

છેલ્લા શ્વાસે હિસાબ કરતો જમા ઉધારનું  સરવૈયુ કરતો નજર મારી ઢીલી પડતી તેમ છતાં હું કોશિશે ચઢતો ચાલવાને લાકડી રહેતી શેરીઓમાં બાદબાકી રહેતી ઘરે એક હાથે સરવાળો કરતો પ્રિયજનોથી દૂર રહેતો ને બેઠો બેઠો ભાગાકાર કરતો અંતે સરવૈયામાં ખોટ નીકળી

જવાની

કાલ સુધી તો મને ભાન ન હતું આજે લાગ્યું કંઈક અલગ મને નવું નવું લાગે આકર્ષણ જમાવે નજર નજર મને મજબૂર બનાવે શરમ સાથે પણ ડર ભગાવે એક નજરે જોવા ઘેલો બનાવે જેની કાલે સમજણ ન હતી જેની કોઈ જરૂરત 

જવાની

કાલ સુધી તો મને ભાન ન હતું આજે લાગ્યું કંઈક અલગ મને નવું નવું લાગે આકર્ષણ જમાવે નજર નજર મને મજબૂર બનાવે શરમ સાથે પણ ડર ભગાવે એક નજરે જોવા ઘેલો બનાવે જેની કાલે સમજણ ન હતી જેની કોઈ જરૂરત